Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Dokumenty
Kategória:
Zoradené podľa:

Vyhľadať dokument:

Všeobecne záväzné nariadenia
Dodatok k VZN č. 3/2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 14.06.16 --
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 4/2015 07.01.16 --
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Boca o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
VZN č. 2/2014 07.10.14 pdf
O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vyšná Boca.
VZN č. 1/2014 07.10.14 pdf
O používaní miestnych komunikácií na území obce Vyšná Boca
VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 29.01.14 pdf
VZN obce Vyšná Boca o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN 1/2013 03.06.13 pdf
O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vyšná Boca
VZN 1/2010 26.03.12 doc
VZN o záväznej časti ÚPN-O V. Boca
VZN 3/2009 26.03.12 doc
Prevádzkový poriadok multifunk?ného ihriska
VZN 2/2008 26.03.12 doc
O niektorých podmienkach držania psov
VZN 1/2008 26.03.12 doc
Poriadok pre pohrebisko a prevádzkový poriadok
Štatistiky dokumentov Dokumentov: 47
Stiahnuté: 24937
Najsťahovanejšie: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja [ 2312 ]
Najnovšie: list [ 13 ]