Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Dokumenty
Kategória:

Vyhľadať dokument:

akcie v obci
Žiadne dokumenty neboli pridané do tejto kategórie
Cenníky
Žiadne dokumenty neboli pridané do tejto kategórie
Ostatné
Územnoplánovacia dokumentácia 26.03.12 pdf
Územnoplánovacia dokumentácia obce Vyšná Boca
UPN Vyšná Boca výkres č.7 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.7
UPN Vyšná Boca výkres č.6 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.6
UPN Vyšná Boca výkres č.5 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.5
UPN Vyšná Boca výkres č.4 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.4
UPN Vyšná Boca výkres č.3 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.3
UPN Vyšná Boca výkres č.2 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.2
UPN Vyšná Boca výkres č.1 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.1
Rozpočet
Žiadne dokumenty neboli pridané do tejto kategórie
Tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 18.04.13 --
Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie územného rozhodnutie o umiestnení stavby 18.04.13 --
K územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby 18.04.13 doc
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav 02.04.12 doc
Stavebné úpravy, udržiavacie práce
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 02.04.12 doc
Sanácia stavby
žiadosť o povolenie zmeny stavby 02.04.12 doc
Zmeny stavby, zmeny paliva alebo technologického zariadenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o stavebné povolenie 02.04.12 doc
Stavby
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 02.04.12 doc
Pri projektovej dokumentácii
Žiadosť o výrub stromov 17.10.13 doc
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
Úradna tabuľa
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018 13.02.18 --
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 30.05.16 --
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022 - návrh 18.02.16 --
Návrh - Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, V.Boca 18.02.16 --
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Spoločný program hospodárskeho rozvoja 10.02.16 --
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Integrovaná stratégia rozvoja 02.02.16 --
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2020 - Stratégia CLLD
Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici mi 21.11.14 pdf
Začatie konania o preskúmaní rozhodnutia krajského stavebného úradu mimo odvolacieho konania
Uznesenia OZ
Žiadne dokumenty neboli pridané do tejto kategórie
Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 5/2017 22.02.18 --
o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobnosti o vodení psa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 14.06.16 --
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 4/2015 07.01.16 --
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Boca o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
VZN č. 2/2014 07.10.14 pdf
O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vyšná Boca.
VZN č. 1/2014 07.10.14 pdf
O používaní miestnych komunikácií na území obce Vyšná Boca
VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 29.01.14 pdf
VZN obce Vyšná Boca o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN 1/2013 03.06.13 pdf
O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vyšná Boca
VZN 1/2010 26.03.12 doc
VZN o záväznej časti ÚPN-O V. Boca
VZN 3/2009 26.03.12 doc
Prevádzkový poriadok multifunk?ného ihriska
VZN 1/2008 26.03.12 doc
Poriadok pre pohrebisko a prevádzkový poriadok
Štatistiky dokumentov Dokumentov: 34
Stiahnuté: 23469
Najsťahovanejšie: Územnoplánovacia dokumentácia [ 1254 ]
Najnovšie: VZN č. 5/2017 [ 79 ]