Obecný úrad
Vyšná Boca 50 
032 34 Malužiná 

044/5291249
vboca@stonline.sk 
Dokumenty
Kategória:

Vyhľadať dokument:

akcie v obci
Pozvánka 12.10.17 --
Pozvánka na slávnostné osadenie tabule na portáli historickej zlatej stôlne
Cenníky
Žiadne dokumenty neboli pridané do tejto kategórie
Ostatné
list 13.11.17 --
l
list 13.11.17 --
list
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 29.03.12 PDF
tento plán je zostavený na obdobie rokov 2008 - 2017
Územnoplánovacia dokumentácia 26.03.12 pdf
Územnoplánovacia dokumentácia obce Vyšná Boca
UPN Vyšná Boca výkres č.7 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.7
UPN Vyšná Boca výkres č.6 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.6
UPN Vyšná Boca výkres č.5 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.5
UPN Vyšná Boca výkres č.4 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.4
UPN Vyšná Boca výkres č.3 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.3
UPN Vyšná Boca výkres č.2 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.2
UPN Vyšná Boca výkres č.1 26.03.12 pdf
UPN Vyšná Boca výkres č.1
Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2017 12.12.16 --
Rozpočet obce na rok 2017
Tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 18.04.13 --
Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie územného rozhodnutie o umiestnení stavby 18.04.13 --
K územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby 18.04.13 doc
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav 02.04.12 doc
Stavebné úpravy, udržiavacie práce
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 02.04.12 doc
Sanácia stavby
žiadosť o povolenie zmeny stavby 02.04.12 doc
Zmeny stavby, zmeny paliva alebo technologického zariadenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o stavebné povolenie 02.04.12 doc
Stavby
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 02.04.12 doc
Pri projektovej dokumentácii
Žiadosť o výrub stromov 17.10.13 doc
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z.
Úradna tabuľa
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018 13.02.18 --
Harmonogram vývozov TKO pre rok 2018
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 13.02.18 --
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém v obci Vyšná Boca - príloha č. 2
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 13.02.18 --
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém v obci Vyšná Boca - príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 13.02.18 --
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém v obci Vyšná Boca
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 29.05.17 --
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Záverečný účet obce 2016 29.05.17 --
Záverečný účet obce 2016
Plán kontrolnej činnosti 23.11.16 PDF
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Boca na I. polrok 2017.
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2016 01.06.16 --
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vyšná Boca na II. polrok 2016
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 30.05.16 --
Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborné stanovisko 30.05.16 --
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Vyšná Boca k záverečnému účtu obce Vyšná Boca za rok 2015
Záverečný účet za r. 2015 12.05.16 --
Záverečný účet obce Vyšná Boca za r. 2015
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022 - návrh 18.02.16 --
Návrh - Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Návrh - Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, V.Boca 18.02.16 --
Spoločný program rozvoja Horného Liptova do roku 2022, časť Vyšná Boca
Spoločný program hospodárskeho rozvoja 10.02.16 --
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Integrovaná stratégia rozvoja 02.02.16 --
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2020 - Stratégia CLLD
Uznesenia OZ
Žiadne dokumenty neboli pridané do tejto kategórie
Všeobecne záväzné nariadenia
[Nové] VZN č. 5/2017 22.02.18 --
o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobnosti o vodení psa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 14.06.16 --
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 4/2015 07.01.16 --
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Boca o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
VZN č. 2/2014 07.10.14 pdf
O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vyšná Boca.
VZN č. 1/2014 07.10.14 pdf
O používaní miestnych komunikácií na území obce Vyšná Boca
VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 29.01.14 pdf
VZN obce Vyšná Boca o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN 1/2013 03.06.13 pdf
O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vyšná Boca
VZN 1/2010 26.03.12 doc
VZN o záväznej časti ÚPN-O V. Boca
VZN 3/2009 26.03.12 doc
Prevádzkový poriadok multifunk?ného ihriska
VZN 1/2008 26.03.12 doc
Poriadok pre pohrebisko a prevádzkový poriadok
Štatistiky dokumentov Dokumentov: 50
Stiahnuté: 24934
Najsťahovanejšie: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja [ 2372 ]
Najnovšie: VZN č. 5/2017 [ 4 ]